• BGT

    en SPOTinfo

In het Stelsel van Overheidsgegevens is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) het meest gedetailleerd waar het gaat over een topografische representatie van de fysieke leefomgeving. De BGT kent ongeveer 400 bronhouders (met name gemeenten en provincies) die in detail elementen bijhouden zoals wegvlakken, begroeide en onbegroeide terreinen, pandvormen, bomen, scheidingen, infrastruc-turele kunstwerken, straatmeubilair, lichtmasten, putdeksels, afsluitpaaltjes, enzovoorts.

Ook wegennamen en huisnummers zijn in de BGT geregistreerd, als puntdata. De bronhouders houden dit alles bij volgens het IM-Geo informatiemodel en streven daarbij naar een actualiteit van zes maanden.

De BGT wordt zo een referentiebestand voor tal van beheersmatige werkzaamheden, met name voor het reguliere onderhoud: wegenbeheer, groenbeheer, beheer van lichtmasten en straatmeubilair, enzovoorts. Maar ook voor thema’s als evenementenplanning en nieuwbouw project-ontwikkeling vormt de BGT een welkome topografische basisreferentie.

In de BGT opzet zijn echter niet altijd de meest gelukkige keuzes gemaakt vanuit de geodata optiek. Zo vinden veel gebruikers het ontbreken van de lijngeometrie van de wegenassen een gemiste kans. En namen van wegen als puntjes opnemen is cartografisch niet de meest logische optie, omdat een naamlabel dan niet met de kromming van een weg kan meebuigen. Verder is van veel elementen wel de aanwezigheid (locatie) opgenomen, maar is in de datastructuur geen veld beschikbaar om de daadwerkelijke waarde van het object te registreren. Van bomen kan in de BGT geen type, hoogte en/of stamdikte worden geregistreerd. Daarnaast helpt het veel gebruikers niet dat de nodige BGT elementen slechts optioneel hoeven te worden ingevuld.

Zo heeft momenteel slechts ongeveer de helft van de gemeenten überhaupt boompunten in de BGT geregistreerd. Een laatste aspect waarvan de nadelen steeds zichtbaarder worden is dat de IM-Geo definities door verschillende bronhouders soms net iets anders worden geïnterpreteerd, waardoor de BGT op veel punten geen landelijk uniforme kwaliteit kent. Een heidegebied waar een gemeentegrens doorheen loopt kan door de ene gemeente anders worden geduid dan door de andere gemeente; dat geeft vreemde ‘artefacten’ op het kaartbeeld.

Dit zorgt er overigens ook voor dat de BRT niet zondermeer kan worden afgeleid via generalisatie van de BGT. SPOTinfo streeft ernaar de kwaliteit in de BGT maximaal te benutten, zonder de genoemde aandachtspunten uit het oog te verliezen. Niet alleen publiceert SPOTinfo een groot aantal thema’s uit de BGT als kant-en-klare losse thema-datasets (in het SPOTinfo OmgevingPlus abonnement), maar we verwerken veel BGT thema’s ook in onze andere unieke samengestelde datasets.

Zo gebruiken we de BGT huisnummering in onze PandenPlus dataset om toch een betrouwbare nummering weer te geven waar dat vanuit de BAG niet lukt bij meerdere adressen in één pand. En last but not least gebruiken we de BGT om een herkenbare topografische detailreferentie te hebben als je ver inzoomt op de 3D-kaart.

Elk parkeervlak en elke geregistreerde boomspiegel en lichtmast zijn direct herkenbaar. Wel zo makkelijk als je snel aan de slag wilt met ruimtelijke analyses en een aansprekende referentie nodig hebt.

Met SPOTinfo bespaar je je zo een hoop tijdrovend en foutgevoelig eigen uitzoekwerk.